มอบทุนการศึก..
   คณะพาณิชยนาว..
   โครงการฝึกภา..
   การแข่งขันกี..